O nama

Pretražite sajt

Prvi somborski džez festival, Green Town Jazz Fest, održan je 2011. godine i trajao je od 17. do 19. juna u prostoru letnje bašte „Bowlingstones“. Festival je nastao u organizaciji somborskog Kulturnog Centra „Laza Kostic“ i nekolicine entuzijasta. Tim ljudi koji organizuju festival i vrše umetni?ku selekciju ?ine Aleksandar Dujin, Sr?an Mari?i?, Branko Vu?kovi? i Sr?an Aleksi?, a sve do nedavno i Mihajlo Nestorovi?. Na prvom festivalu u?estvovalo je više od stotinu izvo?a?a, predstavljenih u devet razli?itih nastupa. Velika pose?enost ovog prvog festivala (u tri dana prisustvovalo je preko hiljadu sugra?ana) pokazala je da je Somboru preko potrebna takva muzi?ka manifestacija, te da bi festival vrlo lako mogao da preraste u gradsku tradiciju. Zbog velike pose?enosti, festival se narednih godina preselio na plato ispred zgrade županije, što je na jedan romanti?an na?in vratilo i somborsku tradiciju okupljanja na trgovima. Festivalski program je iz godine u godinu postajao sve kvalitetniji, a brojnost publike je u sve ve?em porastu. Kona?no, gostovanjem ameri?kog „Big benda“ 2013. godine, festival poprima i internacionalni karakter.

Ideja Green Town Jazz Festivala je da okuplja i predstavlja umetnike iz razli?itih regija. Pored negovanja vojvo?anske džez tradicije, te promocije mladih džez umetnika iz Vojvodine, tim festivala se trudi da dovodi i promoviše umetnika kako iz ostalih delova Srbije, tako i inostranstva. Budu?i da je festival osmišljen kao neprofitna manifestacija, budžet festivala nužno je ograni?en zbog ?ega je angažovanje me?unarodnih umetnika ?esto otežano. Zahvaljuju?i donacijama ameri?ke ambasade iz Beograda, festival je uspevao da okupi nekoliko džez umetnika iz Sjedinjenih Država.

Festival ?e ove godine oti?i korak dalje, poprimivši nešto druga?iju formu – kako novim koncertnim prostorom, tako i u?eš?em me?unarodnih umetnika koji donose nove žanrove, razli?ita eksperimentisanja i druga?ije muzi?ke senzibilitete. U galeriji Kulturnog Centra „Laza Kostic“, u okviru festivalskog programa, svake godine se organizuje izložba slika i/ili fotografija posve?enih džez umetnosti. Prošle godine je to bila izložba radova Henri Matissa pod nazivom Jazz. Na ovogodišnjem festivalu publika ?e imati priliku da poseti izložbu fotografija retrospektive kroz dosadašnje Green Town Jazz festivale.

Ideja i težnja festivala ogleda se u stvaranju jedinstvenog me?unarodnog duha koji bi kroz muziku trebalo da zavlada i samim Somborom. Angažovanjem umetnika iz razli?itih zemalja koji razvijaju i održavaju džez kao muziku ?iste improvizacije, festival na svojevrstan na?in spaja džez muziku sa gradom, nastoje?i da džez u?ini još jednom od somborskih tradicija. U kona?ici, organizacioni tim festivala teži da ovaj lokalni festival me?unarodnog karaktera posluži kao uzor mladim ljudima u manjim društvenim sredinama da kroz muziku, druženje i radionice uspostavljaju zna?ajne kulturne i društvene vrednosti koje vremenom i pod pritiscima razli?itih društvenih faktora po?inju da jenjavaju. Stvaranje novih tradicija kroz organizovanje umetni?kih dešavanja od klju?nog je zna?aja za svaku zajednicu, pa tako i manje sredine. Naš festival teži da mladima otkrije nove muzi?ke pravce, da ih u?i kako da uspostave interakciju sa stvaraocima iz svoje ali i drugih zemalja, što bi ih u daljoj perspektivi inspirisalo i podsticalo na stvaranje novih ideja.